Stämman samlade totalt 24 st. medlemmar. Under stämman avhandlades beslut om ändring i stadgarna och beslut om byggande av nya lekplatser på gårdarna.

Beslut om ändring av stadgarna fastställdes utan någon röst däremot.

Beträffande lekplatserna redogjorde styrelsen muntligt för anbudsförfarandet och visade runt papperskopior med bilder av de tilltänkta nya lekplatserna. Kostnaden för dessa första tre lekplatser skulle bli  c:a 1 810 000 kr. I diskussionen framförde stämman, sammantaget, att underlaget för att kunna besluta om en så stor summa pengar var för dåligt presenterat. Arbetsgruppens och styrelsens arbete med frågan uppskattades, men styrelsen fick uppdraget att återkomma med bättre förhandsinformation. Frågan bordläggs till kommande föreningsstämma. Styrelsen kommer att behandla frågan skyndsamt och med förhoppningen att fler medlemmar deltar i kommande beslut om lekplatserna.

Efter stämmans avslutande fördes en allmän diskussion om saker som rör föreningen och medlemmarna. Den handlade bl.a. om varför vi installerar nya s.k. tagglås, dåliga målade linjer på parkeringsplatserna, fortkörning på Körvelgatan, ett positivt omdöme om skötsel av gårdarna. Valberedningen kom med en uppmaning om att lämna förslag till valbara personer till styrelseposterna.