Med hänsyn till rådande pandemi ber vi er dock att inte närvara personligen, utan att istället utnyttja möjligheten till poströstningDet för att minska smittspridningen och ta hänsyn till varandra. Håll i! Håll ut! 

Beslutet att genomföra även årets stämma via poströstning tog styrelsen vid styrelsemöte 2021-01-11. Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelser att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening inkomma med poströster inför en årsstämma, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar.  

Lagen har tillkommit för att minska sprittspridningen på grund av rådande Corona-pandemi. Genom bestämmelserna ges samtliga medlemmarna möjlighet att påverka genom att lämna sin röst.  

I år har inga motioner inkommit och de från föregående år har vi kort informerat om status i infobladet februari.  

Till kallelse som lagts i ditt postfack är bifogat: 

  • Information till poströstningsmall 
  • Poströstningsmall  
  • Valberedningens förslag 
  • Årsredovisning inkl. revisionsberättelse  
    OBS! saknas årsredovisning i detta utskick har vi inte hunnit få den från tryckeriet i tid till utdelningen av kallelse och poströst. Delas ut så fort den kommer.  
  • Kuvert till poströst 

Har du frågor med anledning av detta, hör av dig till oss i styrelsen på kvannen@blixtmail.se  

Vi gör vårt bästa för att bidra till en så hänsynsfull och lite smittsam miljö som möjligt och följa de rådande rekommendationer och riktlinjer som finns. Stort tack för er förståelse. 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen för Bostadsrättsförening Kvannen.