Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen!

Vi som jobbar i föreningens styrelse vill med denna information berätta för dig om bostadsrättsföreningen Kvannen och dess verksamhet.
Verksamheten styrs i grunden av de stadgar som du finner på denna hemsida.

Bildspel – Det här är Kvannen

1. Kvannen – vår bostadsrättsförening
Vi som bor på Körvelgatans högra sida (udda nummer) tillhör bostadsrättsföreningen Kvannen. Vår förening, som bildades 1972, omfattar 253 lägenheter runt 7 gårdar.

1.1 Vad innebär det att bo i bostadsrätt?
Bostadsrättsförening är en sammanslutning av boende inom området. Medlem är var och en som förvärvat bostadsrätten till en lägenhet i föreningen.
Att inneha bostadsrätt medför trygghet och medbestämmande. Fastigheten med alla anläggningar ägs och förvaltas av föreningen, d v s medlemmarna gemensamt. Detta innebär också att man har det bästa besittningsskyddet till lägenheten.

Medbestämmande
Som medlem i föreningen har man bra möjligheter att påverka sin boendemiljö och boendeekonomi. Detta är något som kan ske mer eller mindre aktivt, i vardagsboendet, kommitté- eller styrelseverksamhet. Dock bör man alltid närvara på den föreningsstämma som hålls varje år.

Föreningsstämma
Föreningsstämma hålls varje år före juni månads utgång (se  stadgarna § 12). Vid föreningsstämman redovisar styrelsen det gångna verksamhetsåret. Där väljs även styrelse för det kommande verksamhetsåret. Till föreningsstämman har medlemmarna möjlighet att komma med förslag (motioner) på åtgärder de tycker skall göras i föreningen.
Även styrelsen kan lämna förslag till föreningsstämman på åtgärder som inte ingår i den normala verksamheten under året som t.ex. större renoveringar eller om byggnationer.

Föreningens styrelse
Styrelsen väljs av medlemmarna vid föreningsstämman (se  stadgarna § 19).
Den består för närvarande av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Aktuella ledamöter finns anslagna i ditt trapphus. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden och dess uppgift är att sköta föreningens verksamhet mellan föreningsstämmorna. I detta arbete har styrelsen hjälp av företag med den ekonomiska- och praktiska fastighetsförvaltningen. Aktuella företag finns angivna på anslagstavlan i ditt trapphus.

Bostadsrätt ger god ekonomi
Eftersom bostadsrättsföreningen drivs helt utan privata vinstintressen blir kostnaderna för den enskilde medlemmen normalt lägre än för likvärdiga hyresfastigheter. Dessa kostnader kan du själv påverka.

Bostadsrätt medför också ansvar
Genom att hushålla med vatten och värme, samt i övrigt vara aktsam om föreningens anläggningar, medverkar du till att hålla drifts- och underhållskostnaderna nere och kan påverka till lägre boendekostnader.
Som bostadsrättsinnehavare svarar du själv för underhållet av din lägenhet (se  stadgarna § 36-52). Detta innebär att det är du själv som ansvarar för bl.a.

  • målnings- och tapetseringsarbeten
  • renovering av golv
  • renovering av tätskikt på badrumsväggar
  • byte av spis, kylskåp, toalettstol, tvättställ och kranar
  • rensning av avlopp fram till stamledning. Med stamledning avses ledning där flera ledningar mynnar ut
  • inredning och utrustning såsom ledningar och installationer för vatten, avlopp, värme, ventilation och el i de delar som finns i lägenheten och inte är stamledningar

Vill du ändra i din lägenhet så är du fri att göra så bara du inte gör några större ingrepp som nedmontering av väggar, upptagning av nya dörrhål eller ändringar av VVS-installationer.
Du få inte heller inte ansluta köks- eller badrumsfläkt till lägenhetens ventilation.
Köksfläkt skall vara av kolfiltertyp eller ha ett spjäll som kan öppnas vid ventilation. Tänker du göra genomgripande ändringar i lägenheten så måste du först kontakta styrelsen och få föreningens tillstånd. Tänk på att vad du än gör så skall det göras fackmannamässigt, helst av yrkesman.

Det krävs också en anmälan till styrelsen om du tänker bygga om ditt badrum eller kök.

Ett informationsblad om viktiga punkter att tänka på finns här:

 Att tänka på vid renovering av badrum eller kök

1.2 Servicebyggnader
I området finns det fyra servicebyggnader, Körvelgatan 11, 17, 33 och 47. I varje servicebyggnad finns det en tvättstuga med erforderliga maskiner. Du behöver en markör till ytterdörr och dörr till tvättstuga samt för att beställa tvättid. Du kan även boka tvättid via hemsidan.
Utförligare information om tvättstugorna finner du under Förhållningssätt, regler och felanmälan.

1.3 Föreningens expedition
Föreningens expedition finns på Körvelgatan 11 och är normalt öppen helgfri måndag ojämna veckor mellan kl. 19.00 och 19.30.
Du är alltid välkommen att vända dig med frågor som rör ditt boende till föreningens expedition även om styrelse inte i alla ärenden är ansvariga för att vidta åtgärder.
Mailadress till styrelsens expedition är kvannen@blixtmail.se.
Vår hemsida hittar du på www.kvannen.se.

1.4 Andra gemensamma lokaler
Övernattningsrum och motionsrum finns på Körvelgatan 17. Fest- och samlingslokalen Kvantingen i nr 33. Om du är intresserad av någon lokal så kan du läsa mer under Förhållningssätt, regler och felanmälan.
På baksidan nr. 47 finns möjlighet att pumpa sin cykel.

1.5 Fastighetsskötsel
Föreningen har ingen egen fastighetsskötare anställd utan köper dessa tjänster. På anslagstavlan i ditt trapphus finns uppgifter om aktuella företag.

1.6 Parkeringsplatser och garage (se även pkt 2.7)
I föreningen finns det 116 parkeringsplatser med el plint och 109 parkeringsplatser utan el. Vi har också 63 garageplatser med el, varav 3 st. carportar. Garagen är fördelade på 3 st. garagelängor.
Ansökan om parkeringsplats görs här.

1.7 Fond för yttre underhåll
Enligt stadgarna skall föreningen årligen avsätta ett belopp motsvarande minst 0,3 % av taxeringsvärdet för föreningens hus. Utöver denna stadgeenliga avsättning kan styrelsen besluta om högre avsättning.
Fondmedlen får utnyttjas av föreningen för större reparationer och underhåll efter beslut i styrelsen.

1.8 Årsavgift (”hyreskostnad”)
Årsavgifterna är fördelade enligt det s.k. andelstal som varje lägenhet åsatts enligt den ekonomiska plan som upprättades vid föreningens bildande. Andelstalet kan skilja mellan lägenheter med samma kvadratmeteryta, bl.a. beroende på om lägenheten ligger på bottenplan eller en trappa upp. Det är på grund av detta som månadsavgiften kan variera mellan lägenheter som är lika stora.
Månadsavgiften skall vara föreningen tillhanda senast den sista vardagen före nästa kalendermånads början (räkna med tre bankdagar).

1.9 Att hyra ut sin lägenhet i andra hand
Om du under en begränsad tid inte skall bo i din lägenhet har du möjlighet att hyra ut den i andra hand. Du måste dock ha styrelsens medgivande till detta, vilket regleras i bostadsrättslagen och behandlas även översiktligt i våra  stadgar § 47.
Reglerna som omgärdar andrahandsuthyrning kan vara ganska ”snåriga” så vi rekommenderar att du kontaktar styrelsen innan du avtalar något.
Några av huvudreglerna är följande:

Som giltiga skäl att inte kunna bo i sin lägenhet under en begränsad tidräknas bl.a. tillfälligt arbete samt studier på annan ort utom pendlingsavstånd. Även vård p.g.a. hälsoskäl, längre sjukhusvistelse eller fängelsevistelse.

  • Om du har giltiga skäl att hyra ut i andra hand så skall även den tilltänkta andrahandsförhyraren godkännas av styrelsen.
  • Du skall alltid skriva hyreskontrakt med din hyresgäst samt avtala om avstående från besittningsskydd för denna.
  • Uthyrningen skall ske till skälig hyra. Att hyran skall vara skälig innebär att den inte får överstiga vad som är tillåten hyra för motsvarande hyreslägenhet. Hyran skall beräknas på den hyresavgift som du själv betalar till föreningen.
  • Under den tid som du har lägenheten uthyrd så är det du i egenskap av bostadsrättsinnehavare som har det fulla ansvaret för lägenheten och att dina skyldigheter mot föreningen uppfylls. Missköter sig andrahandshyresgästen av någon anledning så kan, enligt föreningens  stadgar § 49 din nyttjanderätt till lägenheten bli förverkad och du kan bli uppsagd från lägenheten.

Formulär med hyreskontrakt samt för avtal om avstående från besittningsrätt kan du erhålla på föreningens expedition.

Normalt så medges tillstånd för andrahandsuthyrning i 12 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.
OBS!
Om lägenheten är pantförskriven får den inte hyras ut i andra hand utan pantinnehavarens tillstånd.

1.10 Överlåtelse (försäljning) av din lägenhet
Då du av någon anledning har bestämt dig för att sälja din bostadsrätt och inte anlitar någon mäklare att sköta försäljningen så rekommenderar vi dig att kontakta vår ekonomiska förvaltare SBC för information och hjälp med blanketter.
Om du hyr garage- eller parkeringsplats eller extra förråd så upphör förhyrningen av detta vid försäljningen. Nycklar till detta skall inlämnas till expeditionen senast på avflyttningsdagen. Den nye ägaren måste själv kontakta föreningens expedition vid behov av garage, parkeringsplats eller extraförråd. Gäller även vid access till  gymlokaler.
Vid överlåtelse (försäljning) av bostadsrätten sänds avtalet till vår ekonomiska förvaltare, som sen informerar föreningens styrelse. Säljaren skall ansöka om utträde ur föreningen och köparen skall ansöka om medlemskap i föreningen. Meddela din nya adress till ekonomiförvaltaren om detta inte framgår av överlåtelseavtalet. De behöver detta för att kunna skicka ditt exemplar av kontrolluppgifter till skattemyndigheten.

1.11 Pantsättning av bostadsrätten
Vid pantsättning (belåning) av din bostadsrätt skall detta meddelas till ekonomiförvaltaren. Denne kontrollerar att ingen tidigare pantförskrivning finns eller uteblivna månadsavgifter som kan påverka belåningen.

2. Förhållningssätt, regler och felanmälan

2.1 Telefonnummer och adresser
Föreningens expedition är öppen helgfri måndag ojämna veckor kl. 19.00 – 19.30.
Mailadress kvannen [at] blixtmail.se samt hemsida www.kvannen.se

2.2 Ansvar för underhåll och reparationer
I princip ansvarar lägenhetsinnehavaren själv för ytor, utrustning, ledningar och avlopp fram till stamledning i sin lägenhet. Föreningen ansvarar för huskropparnas ytterytor, stamledningar, el frammatning till lägenheterna samt ventilation.
I övrigt se  stadgarna § 36-45.

Om ohyra upptäcks i lägenheten kontaktas Sweax 018-651280.

2.3 Tvättstugorna
Tvättstugor finns i servicehusen Körvelgatan 11, 17, 33 och 47.
Du får tvätta i vilken tvättstuga du vill.
Varje tvättstuga är utrustad med helautomatiska tvättmaskiner samt torkmöjligheter. I tvättstugorna nr 17 och 47 finns även tvättmaskiner för tvättning av grövre textilier. De mindre maskinerna är inte anpassade för grövre textilier.
I tvättstugorna 17 och 47 finns även separata torkrum.
Tvättar du bh med metallbygel/båge så skall särskild tvättpåse användas.
Tvättstugorna, undantaget nr 11 som är stängd mellan kl. 23.00 – 07.00, får användas hela dygnet, vardagar som söndagar. Ett tvätt pass omfattar 4 timmar, ex. från kl. 07.00 – 11.00.

Tvättid bokas genom att använda din markör i tidstavlan, som finns innanför dörren till servicehuset, eller via hemsidan. Se även manual tidsbokning till tvättstugorna.
De bruksanvisningar som finns för de olika maskinerna skall följas.
Om fel upptäcks så skall detta omgående anmälas till fastighetsförvaltarens felanmälan (se anslag i trapphuset).
Tvättstugan skall tas i bruk senast 20 minuter efter bokad tids början. Efter 20 minuter är det tillåtet för någon annan att boka in och din tvättid är då förbrukad.
Det är viktigt att du städar efter ditt avslutade tvätt pass. Tvättinstruktioner finns anslaget i tvättstugorna.
Ta inte med ditt husdjur till tvättstugan p.g.a. allergirisken!
Efter utnyttjad tvättid skall du alltid avboka din tvättid!!

2.4 Samlingslokalen Kvantingen
Skall du ha fest eller någon annan sammankomst och din lägenhet är för liten kan du hyra Kvantingen, föreningens samlingslokal på Körvelgatan 33.
I lokalen finns tillgång till bord, stolar, spis, kylskåp med frysfack och kaffekokare. Det finns även diskmaskin och mikrovågsugn.
Förhyraren skall själv städa enligt ordningsreglerna som delges vid uthyrningen.
Vid barnkalas skall förälder närvara under tillställningen och ansvara för denna. Städmaterial finns i materielrummet/garderoben i korridoren, där finns även vask.
Vem som handlägger uthyrningen framgår av anslag i ditt trapphus.
Samlingslokalen hyrs inte ut nyår eller valborgsmässoafton

Anmäl till lokalansvarig om fel upptäckts eller om något har slagits sönder eller förstörts.

2.5 Sophus
Vid infarterna till gårdarna finns låsta sophus, som öppnas med din servicehustagg. Sophusen är zonindelade. Vi tillämpar sopsortering. Regler för detta framgår av anslag i sophusen.

2.6 Grovsopor
Mellan husen nr.43 och 37 finns det en anläggning med container där du skall lägga dina grovsopor. Anläggningen öppnas med din lägenhetsnyckel. Det är inte tillåtet att slänga gamla kylskåp, TV-apparater, möbler eller liknande i eller utanför containern. Du måste själv transportera detta till kommunens återvinningscentraler!

2.7 Parkeringsplatser och garage
Beroende på tillgång och efterfrågan kan som mest 2 st. parkeringsplatser per hushåll hyras. Förfrågan görs här.
Parkeringsplatser och garagen är till för att parkera din bil – inte användas som extra förråd. Förutom bilen kan du inom din plats bara förvara utrustning som normalt hör fordonet till.
Du skall alltid låsa garagedörren efter dig. En olåst dörr äventyrar också dina garagegrannars bilar och tillhörigheter. Den som inte respekterar detta kan mista sin rätt till garageplats.
Rätten till garage eller parkeringsplats följer inte med till en ny ägare vid försäljning av lägenheten.
Vi anlitar ett parkeringsbolag.

2.8 Fordonstrafik på gårdarna
Infart på gårdarna för kortvarig i- och urlastning är tillåtet då situationen kräver det. Självfallet använder vi då gott omdöme beträffande låg hastighet, kort tomgångskörning och tidpunkt på dygnet.

2.9 Trapphusen
Ytterdörren till trapphusen hålls per automatik låst kl. 21.00-06:00 och den skall vara låst och stängd mellan dessa klockslag. Även övriga tider skall dörren normalt hållas stängd om du inte har uppsikt över den. I annat fall riskerar vi att få in objudna smådjur av olika sorter. Trapphusen får inte användas som förvaringsplats p.g.a. brandsäkerhetsskäl. Enligt överenskommelse inom föreningen får som undantag barnvagnar, utan vagninsats, och handikapphjälpmedel ställas upp där.

2.10 Piskställningar
Vi har fem st. piskställningar utplacerade på gårdarna. Som alltid skall du respektera dina grannar och använda gott omdöme om när det är lämpligt att använda piskställningarna när du städar hemma.

2.11 Husdjur
Du som har husdjur måste sköta dem så att inte olägenheter uppstår för andra boende. Det finns både vuxna och barn som har pälsdjursallergi. Husdjur måste ledas i band och får inte rastas inom området.

2.12 Felanmälan
Av stadgarna framgår när du själv skall åtgärda eventuella fel genom att kontakta ett serviceföretag eller hantverkare och i vilka fall du skall kontakta vårt fastighetsskötarföretag.

2.13 Informationsblad
Inom bostadsrättsföreningen ger vi ut ett informationsblad som delas ut i din brevlåda. Minst fyra nummer per år och i övrigt vid behov.
Du får information om vad som hänt och vad som är på gång i föreningen som kan vara av gemensamt intresse för oss boende. Som medlem i föreningen är du välkommen med bidrag till innehåll i informationsbladet. Kontakta någon i styrelsen eller lämna en skrivelse i expeditionens brevlåda.

2.14 Kabel-tv/bredband
Föreningen installerade eget fibernät i december 2005. Under 2018 uppdaterades fibernätet. Föreningen är ansluten till Comhems kabel-tv/bredband och dess standardutbud av tv-kanaler. Standardkanaler för TV och 100 Mbit bredband ingår i månadsavgiften.  Skulle något fel uppstå ska du kontakta Comhem.

Brf Kvannen stadgar 2018