På lördagen 6 april hölls extrastämma i Kvantingen, för att besluta om renovering av gårdarnas lekplatser. En timme före stämman fanns tillfälle att se färgplanscher med förslag till de tre första ombyggda lekplatserna, och diskutera projektet med två av styrelsemedlemmarna Helene Vaara och projektledaren Andreas Fredriksson. Under stämman diskuterades bl.a. vilken prioritet lekplatserna skulle ha i förhållande till andra underhållsarbeten i våra fastigheter, och kostnader för dessa.

Vid omröstningen fanns tre förslag: 

1. att återremittera ärendet till ordinarie årsstämma i maj, eller att avgöra frågan idag. 

2. att uppdra åt styrelsen att genomföra renoveringen enligt liggande förslag

3. att inte genomföra renoveringen enligt förslaget.

Beslut: Beslutades att avgöra frågan idag.

Beslut: Stämman beslutade med knapp majoritet att inte genomföra renoveringen av lekplatserna enligt liggande förslag.